Podporu mali, i keď im zuby klepali, hoc oni do vody ani prst nenamočili.