Choď na obsah Choď na menu
 


Resocializačný program

      Resocializačné centrum

OZ „VICTUS“ Krupina

Prevádzky FILIUS PAUL Žibritov 9

a Zvolenská cesta 51, Krupina

 

C.1 PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA

Dieťa do resocializačného centra je možné prijať na základe rozhodnutia súdu na neodkladné alebo výchovné opatrenie, alebo dohody spísanej medzi zákonným zástupcom dieťaťa a resocializačným centrom po preukázaní

 • štvortýždňovej hospitalizácie na psychiatrickom oddelení pre deti
 • odporučenia do resocializačného centra s určenou diagnózou „závislosť“ od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria
 • odporučenie orgánu SPODaSK
 • v prípade umiestnenia na základe rozhodnutia súdu je potrebné preukázať rozhodnutie súdu
 • v prípade umiestnenia na dohodu súhlas zákonného zástupcu, podpísanie dohody o umiestnení dieťaťa
 • veková hranica neobmedzená

 C.2 PODMIENKY PRIJATIA PLNOLETEJ FYZICKEJ OSOBY  

 • Preukázanie odporučenia do resocializačného centra od psychiatra
 • Preukázanie odporučenia do resocializačného centra orgánom SPODaSK, aj bez odporučania orgánu SPODaSK
 • Prepúšťacia správa z hospitalizácie, môže byť aj staršieho dáta
 • Dobrovoľnosť
 • Plnoletá fyzická osoba obmedzená na určité právne úkony musí byť informovaná kde bude umiestnená a čoho sa zúčastní

E/ CELKOVÝ POČET MIEST V CENTRE

 • Resocializačné centrum FILIUS PAUL, Žibritov 9, I. skupina – 11 miest
 • Resocializačné centrum FILIUS PAUL, Žibritov 9, II. skupina – 10 miest
 • Resocializačné centrum FILIUS PAUL, Zvolenská cesta 51, Krupina – 12 miest

 H.1.1 Prijatie dieťaťa na základe dohody

Resocializačné centrum vykonáva resocializačný program aj pre dieťa, ktoré nemá ukončenú povinnú školskú dochádzku na základe dohody uzatvorenej medzi resocializačným centrom a zákonným zástupcom dieťaťa. Pri nástupe musí zákonný zástupca preukázať absolvovanie strednodobej štvortýždňovej liečby v ústavnom zdravotníckom zariadení na oddelení ktoré poskytuje starostlivosť v špecializovanom odbore detská psychiatria a dieťa má určenú diagnózu závislosť. Taktiež musí byť doložená overená kópia rodného listu. Ďalej sú to veci osobného charakteru ako občiansky preukaz ( ak už dieťa má 15 rokov ), kartu poistenca, zdravotný záznam, lieky ak má nastavenú medikamentóznu liečbu, hygienické potreby, osobné šatstvo a posledné vysvedčenie z aktuálne navštevovanej školy, potvrdenie o návšteve školy spolu so školskými potrebami, ak rodič, resp. zástupca orgánu SPODaSK s nimi disponuje.

 H.1.2  Prijatie dieťaťa na základe rozhodnutia súdu

Centrum vykonáva resocializačný program pre deti na základe rozhodnutia súdu a to v prípadoch, že bolo uložené výchovné alebo neodkladné              opatrenie na základe predom určenej diagnózy závislosť.

 H.1.2.1 Prijatie dieťaťa na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia

Dieťa, ktoré má byť prijaté na základe výchovného opatrenia je umiestnené za prítomnosti príslušného kurátora alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Pred nástupom musí dieťa byť oboznámené do akého typu zariadenia ide byť umiestnené a mať základné informácie o tom, čo ho čaká v rámci resocializačného programu. Pri nástupe zákonný zástupca alebo kurátor predloží službukonajúcemu personálu resocializačného centra originál rozhodnutia o uložení výchovného opatrenia, ktoré je vykonateľné. Pri nástupe taktiež doloží sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa, prepúšťaciu správu z strednodobej liečby na pedopsychiatrii v trvaní minimálne štyri týždne a overenú kópiu rodného listu. Ďalej sú to veci osobného charakteru ako občiansky preukaz ( ak už dieťa má 15 rokov ), kartu poistenca, zdravotný záznam, lieky ak má nastavenú medikamentóznu liečbu, hygienické potreby, osobné šatstvo a posledné vysvedčenie z aktuálne navštevovanej školy, potvrdenie o návšteve školy spolu so školskými potrebami, ak rodič, resp. zástupca orgánu SPODaSK s nimi disponuje.

H.1.2.2 Prijatie dieťaťa na základe rozhodnutia súdu o uložení neodkladného opatrenia

Dieťa, ktoré má byť prijaté na základe neodkladného opatrenia je umiestnené za prítomnosti príslušného kurátora alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Pred nástupom musí dieťa byť oboznámené do akého typu zariadenia ide byť umiestnené a mať základné informácie o tom, čo ho čaká v rámci resocializačného programu. Pri nástupe zákonný zástupca alebo kurátor predloží službukonajúcemu personálu resocializačného centra originál rozhodnutia o uložení neodkladného opatrenia, ktoré je vykonateľné. Pri nástupe taktiež doloží sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa, prepúšťaciu správu z strednodobej liečby na pedopsychiatrii v trvaní minimálne štyri týždne a overenú kópiu rodného listu. Ďalej sú to veci osobného charakteru ako občiansky preukaz ( ak už dieťa má 15 rokov ), kartu poistenca, zdravotný záznam, lieky ak má nastavenú medikamentóznu liečbu, hygienické potreby, osobné šatstvo a posledné vysvedčenie z aktuálne navštevovanej školy, potvrdenie o návšteve školy spolu so školskými potrebami, ak rodič, resp. zástupca orgánu SPODaSK s nimi disponuje.

 H.2 PRIJATIE PLNOLETEJ FYZICKEJ OSOBY

Prijatie plnoletej fyzickej osoby môže byť na základe dohody medzi plnoletou fyzickou osobou a resocializačným centrom bez odporučenia orgánu SPODaSK, ale na odporúčanie psychiatra, alebo na základe odporučenia orgánu SPODaSK. Pri doporučení či už psychiatra alebo orgánu SOPOaSK sa sleduje, či klient má potvrdenú závislosť návykových látok t. j. z legálnych drog alkohol, alebo niektorú z nelegálnych drog t. j. kokaínového typu, opiátového typu, amfetamínového typu, halucinogénneho typu, kanabisového typu, organických rozpúšťadiel, syntetické drogy a ostatné druhy drog (napr. na lieky) alebo patologické hráčstvo.

H.2.1 Prijatie plnoletej fyzickej na základe dohody bez odporučenia orgánu SPODaSK

Resocializačné centrum vykonáva resocializačný program aj pre plnoletú fyzickú osobu bez odporučenia orgánu SPODaSK na základe uzatvorenej dohody medzi resocializačným centrom a plnoletou fyzickou osobou. Pri nástupe sa musí plnoletá fyzická osoba preukázať aktuálnym odporúčaním od psychiatra na absolvovanie resocializačného programu z dôvodu závislosti. Pri nástupe sa preukáže plnoletá fyzická osoba občianskym preukazom, kartou poistenca a odovzdá veci, ktoré nie sú v súlade s pravidlami v resocializačnom programe. Pri nástupe je klient oboznámený s resocializačným programom, s pravidlami komunity, s možnými rizikami vylúčenia z komunity. Ak súhlasí s pravidlami komunity a resocializačným programom je s ním spísaná dohoda a stáva sa členom komunity. Má prideleného brata alebo sestru z radov starších klientov a tí mu ukážu jeho lôžko. Po ubytovaní a zoznámení sa s priestorovým vybavením, s klientmi resocializačného centra si preštuduje podrobne resocializačný program čo potvrdí svojím podpisom, že bol oboznámený a bude ho rešpektovať. Ak je podozrenie, že klient prišiel pod vplyvom návykových látok, zabezpečí sa okamžite laboratórny odber moču, v prípade alkoholu je povinný sa podrobiť dychovej skúške.

H.2.1 Prijatie plnoletej fyzickej na základe dohody s odporučením orgánu SPODaSK

Plnoletá fyzická osoba, ktorá má odporúčanie príslušného orgánu SPODaSK  pri nástupe sa  preukáže aktuálnym odporúčaním od orgánu SPODaSK na absolvovanie resocializačného programu z dôvodu závislosti. Pri nástupe sa  tiež preukáže plnoletá fyzická osoba občianskym preukazom, kartou poistenca a odovzdá veci, ktoré nie sú v súlade s pravidlami v resocializačnom programe. Pri nástupe je plnoletá fyzická osoba oboznámená s resocializačným programom, s pravidlami komunity, s možnými rizikami vylúčenia z komunity. Ak súhlasí s pravidlami komunity a resocializačným programom je s ním spísaná dohoda a stáva sa členom komunity. Má prideleného brata alebo sestru z radov starších klientov a tí mu ukážu jeho lôžko. Po ubytovaní a zoznámení sa s priestorovým vybavením, s klientmi resocializačného centra. Preštuduje si podrobne resocializačný program čo potvrdí svojím podpisom, že bol oboznámený a bude ho rešpektovať. Ak je podozrenie, že klient prišiel pod vplyvom návykových látok, zabezpečí sa okamžite laboratórny odber moču, v prípade alkoholu je povinný sa podrobiť dychovej skúške.

1.fáza – VSTUPNÁ (motivačná)

Fáza je určená prioritne novoprijatým klientom centra, ale tak isto klientom po recidíve, alebo inom porušení resocializačných pravidiel (štandardne schvaľuje komunita). Je zameraná na vstup klienta do komunity pochopením jej fungovania a dodržiavania schválených pravidiel  a zásad. Možnosť zasahovania do života komunity je minimálny, prioritne sa kladie dôraz na pochopenie práv a povinností v komunite, adaptáciu na nové prostredie. Je nutné, aby sa klient zúčastňoval všetkých aktivít, k tomu je vedený a motivovaný. Klientovi je zo strany personálu poskytovaná individuálna forma poradenstva  a pomoci, ktoré sú okrem iného určené pre formovanie jeho postoja k samému sebe a podpore vnútornej motivácie prijať nastavený režim. V prvej časti vstupnej fázy klient píše svoj životopis na základe predloženej osnovy a následne dostáva miesto pred komunitou na jeho prezentáciu (životopisná skupina). Predkladaná metóda je kľúčovo dôležitá hlavne pre prvú fázu v rozmere spoznávania a sebapoznávania. V tomto čase minimálne komunikuje klient s rodinou a prostredím, z ktorého prišiel. Rodičia a blízki príbuzní dostávajú informácie o ich dieťati sprostredkovane, a to prostredníctvom určeného odborného personálu centra. V prípade možností a záujmu paralelne s klientom sa umožňuje program pre rodičov a rodinných príslušníkov v intervenciách zvládania krízy, resp. pomenovávania a riešenia možnej spoluzávislosti v širokospektrálnych rozmeroch. Konkrétne dochádza k rodinným stretnutiam, kde sa vyhodnocuje vzťah medzi rodičmi a ich deťmi formou individuálnych rozhovorov, skríningu domácej klímy a vzťahovosti s vrstovníckou skupinou v školskom, resp. mimoškolskom prostredí.

O ukončenie fázy a prestup do ďalšej fázy môže klient požiadať komunitu na tzv. prestupovej skupine (komunitné sedenie skupiny pre účel fáz), kde si pripraví argumentáciu, prečo žiada o zaradenie do vyššej fázy. A tak isto môže komunita navrhnúť posun klienta do vyššej fázy, pokiaľ tak on sám  nevykoná. Podobne je nutné, aby komunita ponúkla adekvátne odôvodnenie svojho zámeru vo vzťahu ku klientovi.

Podmienkou prechodu do vyššej fázy pre dospelých klientov je mať znalosť pravidiel a fungovaní denného režimu v centre, rešpektovať práva a povinnosti týkajúce sa samotného klienta a tak isto v celej skupine. Ak klient prichádzal v odpore, mať pomenovanú prácu v odpore s poukázaním na možné východiská v rámci sebaregulačného správania.

Podobné podmienky platia pre mladistvých klientov, oproti dospelým klientom  je potrebné monitorovať a následne motivovať mladistvého k povinnostiam školskej dochádzky, kde po ukončení prvej fázy sám mladistvý klient si vypracováva smerovanie záujmu štúdia (individuálne posudzovanie s každým mladistvým klientom podľa predchádzajúcich školských výkonov a možností pre napredovanie.

2.fáza – ORIENTAČNÁ

V tejto fáze má klient priestor pre zorientovanie sa sám v sebe, porozumenie dôvodom, prečo začal užívať návykové látky, porozumieť, aké vzťahy v sociálnom svete si vytváral, čo ovplyvňovalo a formovalo jeho hodnoty, postoje, názory na život. Pre možnú konfrontáciu dochádza k prvým stretnutiam s rodičmi, resp. najbližšími rodinnými príslušníkmi na tzv. rodinnej skupine (stretnutí), kde má priestor popísať svoju cestu s návykovou látkou alebo inou závislosťou. Ďalej dostáva priestor pre verbalizovanie svojho vzťahu k prítomným rodinným príslušníkom (na základe minulých zážitkov a vzťahových väzieb). Prostredníctvom individuálneho a skupinového poradenstva a viacerých foriem podpory klientovi sa umožňuje uzatvárať si minulé obdobia tak, aby ho nevyriešiteľné problémy a nejasnosti z minulosti neovplyvňovali v jeho sústredení sa na resocializačný proces. Klientovi sa zvyšuje status v komunite, stáva sa zodpovedným pri jednotlivých pracovných aktivitách.

 Medzi práva a povinnosti klienta v sociálnom parametre sú zamerané na udržiavanie telefonického a písomného kontaktu s rodinnými príslušníkmi (prioritne s členmi rodiny, ktorí sa stali súčasťou resocializačného procesu). Klient spolu s aktívnymi členmi rodiny sa môže zúčastňovať terénnych rodinných stretnutí.

Klientovi sa rozširujú možnosti pre jeho záujmy, zodpovednosť a byť v dianí a udržiavania dynamiky v komunite a to so zameraním na chod denného režimu, navrhovania výberu pracovných aktivít v pracovnej skupine a v nemalej miere byť súčasťou aktivizujúcich, relaxačných a oddychových aktivít v komunite.

O ukončenie fázy a prestup do ďalšej fázy môže klient požiadať komunitu tak ako v predchádzajúcej fáze na tzv. prestupovej skupine (komunitné sedenie skupiny pre účel fáz), kde si pripraví argumentáciu, prečo žiada o zaradenie do vyššej fázy. Podobne komunita môže navrhnúť posun klienta do vyššej fázy, pokiaľ tak on sám  nevykoná. Je nutné, aby komunita ponúkla adekvátne odôvodnenie svojho zámeru vo vzťahu ku klientovi. Súčasťou sebareflexie a verbalizovania je mať otvorenú tému v oblasti vlastnej závislosti pred komunitou a podľa možností komunikovať otvorene problém závislosti s rodinnými príslušníkmi a to formou individuálnych stretnutí so sprevádzaním odborného personálu zariadenia. Podobné zhodnotenie je umožnené klientovi na rodinných stretnutiach pred všetkými zúčastnenými.

Podobné podmienky platia pre mladistvých klientov, s dôrazom na monitorovanie a podporu rodinných štruktúr s dôrazom klientovej aktivity v tomto smere. Pri napĺňaní edukačno-vzdelávacích povinností mať jasno a byť v nasadení štúdia či už prezenčnou formou, alebo individuálnou formou štúdia. Súčasťou je študijný plán, ktorý by mal byť pretransformovaný ako súčasť posudzovania zaradenia do príslušnej fázy.

3.fáza –  SEBAREGULAČNÁ

Fáza je zameraná na zvyšovanie schopnosti sebaregulácie klienta, na prebudovávanie a upevňovanie si spoločensky žiadúcich  foriem správania, morálnych a etických noriem, žiadúcich kontaktov so sociálnym svetom, ktoré ho napĺňajú zmysluplnosťou a záujmom o zvyšovanie sociálnych kompetencií. Klient dostáva postupnými krokmi priestor pre trávenie voľného času mimo zariadenia (forma krátkodobých priepustiek, návštev, školských výletov, exkurzií, ...) čím si môže overovať novo naučené sociálne zručnosti v prirodzenom sociálnom prostredí.

V rovine kontaktovania sa so svojou rodinou je možné rozšírenie o vychádzky mimo centra, krátke kontrolované priepustky pre zmysluplné trávenie spoločného rodinného času.

Medzi práva a povinnosti klienta patria: na základe svojich vedomostí, zručností a novonávykov je súčasťou tímu zabezpečujúci chod komunity, v rámci adekvátnych kompetencií sa môže stať vedúcim pracovného tímu, skupiny s rovnakým resp. podobným záujmom pre relax a v nemalej miere i vedúcim komunity (tzv. gazdom). Dostáva zodpovednosť za potraviny v sklade a hmotný majetok v komunite (skladové hospodárstvo, náradie,...). Súčasne má priestor pre komunikáciu a komunitné sprevádzanie novoprijatých klientov.

Podobne ako v prechádzajúcom ukončenie fázy a prestup do ďalšej fázy môže klient požiadať komunitu na tzv. prestupovej skupine (komunitné sedenie skupiny pre účel fáz), kde si pripraví argumentáciu, prečo žiada o zaradenie do vyššej fázy. Podobne komunita môže dať navrhnúť posun klienta do vyššej fázy, pokiaľ tak on sám  nevykoná. Je nutné, aby komunita ponúkla jasné odôvodnenie svojho zámeru vo vzťahu ku klientovi. Okrem argumentácie je potrebné, aby klient vedel zhodnotiť interakcie seba s ostatnými klientami, vedel pomenovať svoje postoje, vzťahy a progresy v oblasti prodrogovosti, eliminácie svojej závislosti a v nemalej miere postojov k samému sebe, svojej rodine a okoliu v mieste svojho bydliska. Naďalej v oblasti sebareflexie  je dôležité udržiavať otvorenú tému v oblasti vlastnej závislosti pred komunitou a  otvorene diskutovať problém závislosti s rodinnými príslušníkmi a to formou individuálnych stretnutí so sprevádzaním odborného personálu centra, ale aj v samoriadiacich komunitných stretnutiach.

Mladiství klienti by mali dosahovať patričné zručnosti sociálneho správania v školskom prostredí, pomenovávať vzťahové väzby medzi jednotlivými členmi rodiny, a mať jasno o svojej minulosti s primeranými ponaučeniami do budúcna. Pomenované záležitosti okrem žiadosti o zaradenie do vyššej fázy by mali byť súčasťou reflexie pred celou skupinou. Pri prehodnocovaní žiadosti je možné, aby boli prítomní i rodičia, resp. iné vzťahové osoby. Rovnako ako v predchádzajúcej fáze pri napĺňaní edukačno-vzdelávacích povinností potrebné je mať jasno a byť v nasadení štúdia či už prezenčnou formou, alebo individuálnou formou štúdia. Súčasťou je študijný plán, ktorý by mal byť pretransformovaný ako súčasť posudzovania zaradenia do príslušnej fázy.

4.fáza – REHABILITAČNÁ

Je zameraná na celkovú fyzickú a psychickú obnovu jednotlivca smerujúcu kompetenciám postupného osamostatňovania sa, života mimo komunity, prípravy pre zamestnanie formou príležitostných brigád pre nadobúdanie pracovných návykov. Klient odchádza na dlhšie priepustky s kratším časovým rozmedzím, kde má možnosť si overovať schopnosti sebarealizácie, zodpovednosti za seba, svoje veci a činy. Dostáva priestor pre plnú zodpovednosť za seba a schopnosť adaptovať sa na rodinné vzorce vzťahového konania bez narušenia vnútornej integrity a fixovaných nových spôsobov kontaktovania sa v sociálnom svete. Identifikuje problémové oblasti, ktoré môžu po jeho odchode z resocializačného procesu ohroziť jeho život v abstinencii a prežívanie zmysluplnosti nového spôsobu myslenia a správania sa.

V rodinnej klíme by mali byť už formované a nastavené vzťahové hranice a klient by mal v tejto fáze pracovať na širších plnohodnotných vzťahových a vrstovníckych kamarátstvach a priateľstvách.

Klient má za povinnosť si plniť všetky atribúty spomenuté v predchádzajúcich fázach na úrovni podvedomého uvedomenia a s prirodzenou ľahkosťou a pohodou. Je členom samosprávy so všetkými kompetentnými náležitosťami.

Štvrtá, rehabilitačná fáza je veľmi progresívna a nastavená na samostatnosť a „otváranie sa svetu“. O jej ukončenie a prestup do finálnej resocializačnej fázy môže klient požiadať komunitu tak ako v predchádzajúcich fázach na tzv. prestupovej skupine (komunitné sedenie skupiny pre účel fáz), kde si podobne pripraví argumentáciu, prečo žiada o zaradenie do najvyššej fázy. Podobne ako v predchádzajúcich fázach aj komunita môže navrhnúť posun klienta do vyššej fázy, pokiaľ tak on sám  nevykoná. Je nutné, aby komunita ponúkla jasné odôvodnenie svojho zámeru vo vzťahu ku klientovi.

Je vhodné, aby klient vedel zhrnúť svoju doterajšiu prácu na sebe s odôvodnením na minulé neprimerané formy správania, mal jasno v rodinných a priateľských štruktúrach (tak ako v komunite, aj vo svojom primárnom a sekundárnom rodinnom okolí). Súčasťou hodnotenia štvrtej fázy by mal byť aj progresívny pohľad klienta pre konkrétnu budúcnosť vo vyššej (finálnej) fáze – tzv. reálne progresívny plán budúcnosti, vrátane absencie.

U mladistvého klienta pri hodnotení môžu byť prítomní rodičia, triedny učiteľ, či pedagóg z externého prostredia, s ktorým má mladistvý klient pozitívny vzťah. Tak ako v predchádzajúcom hodnotení, by mal dosahovať patričné zručnosti sociálneho správania v školskom prostredí, pomenovávať vzťahové väzby medzi jednotlivými členmi rodiny, a mať jasno o svojej minulosti s primeranými ponaučeniami do budúcna.. Súčasťou je študijný plán, ktorý by mal byť pretransformovaný ako súčasť posudzovania zaradenia do príslušnej fázy. A podobne ako u dospelých klientov, mladistvý klient by mal vedieť zhrnúť svoju doterajšiu prácu na sebe s odôvodnením na minulé neprimerané formy správania, mal jasno v rodinných a priateľských štruktúrach (tak ako v komunite, aj vo svojom rodinnom okolí). Súčasťou hodnotenia štvrtej fázy by mal byť aj progresívny pohľad klienta spolu s rodičmi pre konkrétnu budúcnosť vo vyššej (finálnej) fáze – tzv. reálne progresívny plán budúcnosti.

5.fáza – ODCHODOVÁ

Klient strieda resocializačné prostredie s domácim prostredím. Intervaly by mali postupne presahovať väčšinový stav v domácom prostredí, v ktorom si hľadajú svoje plnohodnotné miesto spojené so zodpovednosťou za seba a svojich rodinných príslušníkov, s ktorými prechádzajú celým resocializačným procesom. V rámci odchodu je potrebné uisťovanie, ako návrat do bezpečného miesta,  možnými posilňujúcimi návštevami, resp. pobytmi.

Dĺžka v jednej fáze je individuálna, čas (18-24 mes.) určený pre resocializačný proces zodpovedá zvládnutiu prechodu cez všetky nastavené fázy. V prípade nezvládania a neúspechu je možné za určených podmienok medzi jednotlivými fázami prechádzať aj smerom z vyššej fázy do nižšej.

J/ REŽIM DŇA

Režim pracovného dňa pre dospelých klientov:

Čas

Činnosť

06.30 – 07.00

budíček, osobná hygiena,

kŕmenie domácich zvierat, polievanie záhrady, kvetín

07.00 - 08.00

príprava na raňajky, raňajky, káva, ranná komunita

08.00 - 09.00

upratovanie, úprava prideleného úseku, kontrola

09.00 - 12.00

nácvik pracovných zručností  s dodržanými psychohygienickými prestávkami

12.00 - 13.00

obed, káva, osobné voľno

13.00 – 16.00

nácvik pracovných zručností  s dodržanými psychohygienickými prestávkami

16.00 – 17.30

osobné voľno, vzdelávanie

17.30 – 19.00

večera, večerná bilancia

19.00 – 21.30

individuálna práca na sebe (písanie denníkov), osobné voľno

21.30 – 22.00

príprava na večierku, večierka

Režim dňa počas sobôt (so) a sviatkov (sv) u dospelých klientov je upravený s akceptáciou uplatňovania a variabilitou nasycovania potrieb pre všetkých klientov, a to:

Čas

Činnosť

06.30 so - 08,30 so

07.30 sv - 09.00 sv

budíček, osobná hygiena, príprava na raňajky, raňajky, káva, kŕmenie domácich zvierat, polievanie záhrady, kvetín

08.30 so – 12.00 so

09.00 sv - 12.00 sv

ranná komunita, skupinové sedenia v danej téme, voľný program po dohode s personálom (výlet, bohoslužba, stretnutia,..) 

12.00 - 13.00

obed, káva, osobné voľno

13.00 – 16.00

voľný program po dohode s personálom (výlet, športové a kultúrne aktivity, stretnutia, návštevy..)

16.00 – 17.30

osobné voľno, vzdelávanie

17.30 – 19.00

večera, večerná bilancia

19.00 – 21.30

individuálna práca na sebe (písanie denníkov), osobné voľno

21.30 – 22.00

príprava na večierku, večierka

Súčasťou harmonogramu dňa dospelých klientov sú samoobslužné činnosti každého klienta a tak isto zapojenie sa do bežných dennodenných prác ako je varenie, pranie, žehlenie, drobné opravy,  údržba okolia zariadenia,...

Pre všetky uvádzané a ďalšie aktivity je systémový rozdeľovník v zmysle pravidelnej cirkulácie.

Režim pracovného dňa pre deti:

Čas

Činnosť

06.30 - 07,30

budíček, osobná hygiena, príprava na raňajky, raňajky

07.30 - 08.00

odchod do školy

08.00 - 13.00/15.00

škola, školské povinnosti / klienti, ktorí nechodia do školy, orientácia na samovzdelávanie na teoretickej i praktickej úrovni pod dohľadom odborného personálu

13.00/15.00 - 16.00

obed, relax, nácvik pracovných zručností s dodržanými psychohygienickými prestávkami

16.00 - 17.30

príprava na vyučovanie, osobné voľno, samovzdelávanie

17.30 - 19.00

večera, večerná bilancia

19.00 - 21.30

komunitné sedenie v danej téme, individuálna práca na sebe (písanie denníkov), osobné voľno

21.30 - 22.00

príprava na večierku, večierka

Režim dňa počas sobôt (so) a sviatkov (sv) u mladistvých je upravený s akceptáciou uplatňovania a variabilitou nasycovania potrieb pre všetkých klientov, a to:

Čas

Činnosť

06.30 so - 08,30 so

07.30 sv - 09.00 sv

budíček, osobná hygiena, príprava na raňajky, raňajky

08.30 so – 12.00 so

09.00 sv - 12.00 sv

ranná komunita, skupinové sedenia v danej téme, voľný program po dohode s personálom (výlet, bohoslužba, stretnutia,..) 

12.00 - 13.00

obed, osobné voľno

13.00 – 16.00

voľný program po dohode s personálom (výlet, športové a kultúrne aktivity, stretnutia, návštevy..)

16.00 – 17.30

osobné voľno, príprava na vyučovanie, vzdelávanie

17.30 – 19.00

večera, večerná bilancia

19.00 – 21.30

individuálna práca na sebe (písanie denníkov), osobné voľno

21.30 – 22.00

príprava na večierku, večierka

Súčasťou harmonogramu dňa detí sú samoobslužné činnosti každého klienta a tak isto zapojenie sa do bežných dennodenných prác ako je varenie, pranie, žehlenie, drobné opravy,  údržba okolia zariadenia,...

Pre všetky uvádzané a ďalšie aktivity je systémový rozdeľovník v zmysle pravidelnej cirkulácie.

V sobotu a v nedeľu v čase od 18.00 do 21.00 prijímanie telefonátov od rodinných príslušníkov a odsúhlasených vzťahových osôb pre všetkých klientov centra. Na požiadanie klienta prezvonenie rodinného príslušníka alebo inej vzťahovej osoby.

Povinnosti klienta

 1. Dodržiavať režim.
 2. Zákaz samovoľne opustiť centrum.
 3. Pravidelne pracovať v komunite.
 4. Zákaz rozprávania o drogách mimo skupinu.
 5. Povinnosť kedykoľvek sa podrobiť močovej, dychovej skúške a prehliadke osobných vecí  zo strany  službukonajúceho, alebo iného pracovníka centra.
 6. Zákaz násilia, šikanovania.
 7. Uvoľnenie z denného režimu len  na základe potvrdenia od lekára.
 8. Dodržiavať určený čas sledovania TV len od 19.00 hod.

  9.    Fajčiť len na vyhradenom mieste od 8,00 do 21,00 hod./ neplatí pre dieťa                                                                                                                     

10.   Používanie súkromných motorových vozidiel počas pobytu  je zakázané.

11.   Príjem telefonátov len so súhlasom službukonajúceho.

12.   Zákaz hazardných hier.

13.   Zákaz sexuálneho styku.

14.   Pri odchode je klient povinný zobrať si všetky svoje veci.

15.   Klient má právo kedykoľvek požiadať službukonajúceho o  individuálny rozhovor.

16.   Klient má právo zvolať komunitu pre riešenie aktuálneho problému.

17.   Klient musí prijať a splniť uloženú sankciu.

18.   Službukonajúci má právo veta.

Povinnosti gazdu

 1. Riadi činnosť komunity od budíčka  do večierky.
 2. Vykonáva budíček.
 3. Vedie rozcvičku.
 4. Vedie rannú komunitu, vypracuje heslo dňa.
 5. Dohliada na fajčiarsky a kávový režim.
 6. Zvoláva nástup na stravu.
 7. Zvoláva mimoriadnu komunitu.
 8. Dohliada na poriadok a čistotu v centre.
 9. Tlmočí komunite požiadavky riaditeľky, personálu.
 10. Tlmočí požiadavky komunity riaditeľke, personálu.
 11. Kontroluje kvalitu prevádzaných služieb /rajóny/.
 12. Dbá o šetrenie energiou, vodou a teplom.
 13. Dohliada na dodržanie večierky.
 14. Dohliada na hygienu a vzhľad klientov v komunite.
 15. Vedie večerné stretnutie.
 16. Píše záznam o činnosti komunity do gazdovskej knihy.
 17. Kontroluje stav centra, uzamknutie priestorov.
 18. Podáva hlásenia o nedostatkoch a porušovaní režimu zo strany klientov.

  19.    Vykonáva kontrolu sanitárneho zariadenia.

  20.    Plní príkazy službukonajúceho personálu.

Druhy výchovných prostriedkov:

 • zákaz fajčenia maximálne na jeden týždeň, neplatí pre dieťa,
 • zákaz pitia kávy maximálne na jeden týždeň,
 • zákaz prijímania telefonátov maximálne na dva týždne, s možnosťou výkonu návštev a posielania listových zásielok,
 • zákaz sledovania TV maximálne na jeden mesiac,
 • zákaz venovaniu sa svojej záujmovej činnosti počas osobného voľna (cvičenie, čítanie, ručné práce,...), maximálne na jeden týždeň,
 • pracovná činnosť aj počas osobného voľna, maximálne na jeden týždeň,
 • služba v kuchyni dlhšia ako jeden týždeň, maximálne na jeden mesiac,
 • funkcia gazdu dlhšie, ako jeden týždeň, maximálne na jeden mesiac,
 • zákaz prijímania návštev, maximálne na jeden mesiac, neplatí pre dieťa, možné aplikovať len pre dospelé fyzické osoby,
 • vylúčenie zo strediska,
 • zákaz výkonu pracovnej činnosti mimo centrum do odvolania – platí len pre dospelé fyzické osoby .