Choď na obsah Choď na menu
 


Resocializačný program

Resocializačné stredisko

OZ „VICTUS“ Krupina

Prevádzky FILIUS PAUL Žibritov 9

a Zvolenská cesta 51, Krupina

 

Zariadenie poskytuje výkon opatrení podľa § 63 a § 47 zákona č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zariadenie najmä:

a)vykonáva:

 • sociálnu prácu,
 • odbornú diagnostiku,
 • pomoc na zvládnutie krízy,
 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
 • liečebno-výchovnú starostlivosť,
 • psychologickú starostlivosť,
 • resocializáciu a resocializačné programy,
 • rehabilitačnú činnosť,
 • pracovnú terapiu,
  1. utvára podmienky na:
 • prípravu stravy,
 • záujmovú činnosť,
 • kultúrnu činnosť,
 • pracovné uplatnenie,
 • úschovu cenných vecí,
 1. zabezpečuje:
  • psychoterapiu,
  • stravovanie,
  • zdravotnú starostlivosť,
  • vzdelávanie a prípravu na povolanie
  • psychologickú starostlivosť,
 2. poskytuje:
  • ubytovanie,
  • obslužné činnosti,
  • osobné vybavenie.

 

4.6 FÁZY RESOCIALIZÁCIE

Klient pri svojom pobyte bude prechádzať od 1. po 5 . fázu. Prvý cyklus piatich resocializačných fáz resocializačného procesu trvá 18 mesiacov.  Dĺžka jednotlivých fáz má vplyv na prispôsobenie sa klienta resocializačnému procesu. Podľa plánu resocializačného procesu je dĺžka jednej fázy tri mesiace.  Je to však u každého klienta individuálne.

1. FÁZA – vstupná motivačná, pre novoprijatých klientov do strediska. Je zameraná na vstup klienta do komunity pochopením jej fungovania, zásad. Porozumeniu a adaptácii napomáha tzv. starší brat, sestra, ktorí sú klientovi pridelení pri príjme. Zasahovanie do pravidiel komunity je v tejto fáze najmenšie, klient sa však zúčastňuje všetkých aktivít. Procesu vnútornej motivácie prijať režim a zásady resocializácie napomáha väčšia miera individuálneho  poradenstva a terapie zo strany personálu.. Klient žiada o ukončenie fázy a prestup do ďalšej fázy komunitu na tzv. prestupovej skupine, kde si pripraví aj životopis  obsahujúci charakteristiku seba, rodičov, súrodencov, opis osobnostného vývinu, vzťahy v rodine, trávenie voľného času, ďalšie dôležité údaje o jeho živote a priania do budúcnosti.
Práva a povinnosti klienta: dodržiavať režim, žiadať o skupinu s pomocou st. brata alebo sestry, rozprávať na skupinách,  počas pracovnej terapie podľa možnosti pracovať so st. bratom alebo sestrou, dodržiavať osobnú hygienu, nevymieňať si osobné veci, zdržovať sa len v priestoroch areálu, zasielať písomnú gratuláciu rodičom, starým rodičom, súrodencom,  v 6. týždni vypracovať životopis, v  7. týždni požiadať o predprestupovú skupinu. Nesmie mať k dispozícii drahé značkové oblečenie a kozmetiku. Po príjme má nárok na mimoriadny prídel sladkostí (ak prichádza v abstinenčnej kríze), má možnosť dokupovať si z vreckového ďalšie ovocie, vitamíny, hygienické potreby. Má právo aj povinnosť čítať vzdelávaciu literatúru, nemôže  čítať dennú tlač a týždenníky.

2. FÁZA – orientačná – po šiestich mesiacoch resocializačného procesu môže klient prestúpiť do orientačnej fázy, v tejto má klient  priestor zorientovať sa v sebe, porozumieť dôvodom, pre ktoré začal užívať návykové látky, porozumieť, aké vzťahy v sociálnom svete si vytváral, čo formovalo jeho hodnoty, postoje, názory na život a kto ďalší ovplyvňoval jeho rozhodnutia. V tejto fáze sa prvý krát stretáva s najbližšími príbuznými na tzv. rodičovskej skupine, kde im popíše drogovú kariéru, popisuje svoj vzťah ku nim a na akom základe si ho vytváral. Uzatvára si minulé obdobie tak, aby ho nevyriešené problémy a nejasnosti z minulosti neovplyvňovali v jeho sústredení sa na resocializačný proces. Zvyšuje sa jeho status v skupine, stáva na zodpovedným na jednotlivých pracovných aktivitách za nových klientov.
Práva a povinnosti: udržiavať s rodinou telefonický a písomný kontakt, z vreckového si kupovať hodnotnejšie veci, čítať dennú tlač, mať hodinky, oblečenie a kozmetiku niektorých drahších značiek, hrať na gitare, cvičiť vlastným telom, mať zodpovednosť na pridelenom pracovisku a organizovať tam postup práce. Môže mať v zariadení vlastného psa alebo iné domáce zviera. Môže sa sám pohybovať v areáli a dávať komunite návrhy na zmeny v režime, dochádzať na nedeľné bohoslužby. Rodičia sa môžu zúčastňovať terénnych rodinných terapií spolu s klientom a rodičovských skupín.

3. FÁZA – po deviatich mesiacoch fáza liečebná, je zameraná na zvyšovanie schopnosti sebaregulácie klienta, na prebudovávanie a upevňovanie si spoločensky žiaducich foriem  správania, morálnych a etických noriem, žiaducich kontaktov so sociálnym svetom, ktoré ho napĺňajú zmysluplnosťou, na zvyšovanie sociálnych kompetencií. Klient dostáva prvé priepustky (2 hodinové, 4 hodinové, 24, 48 hod.), overuje si naučené v prirodzenom sociálnom prostredí.
Práva a povinnosti klienta: plní si povinnosti prvej a druhej fázy, riadi chod celej komunity v určený deň ako hospodár, má pridelených komunitných mladších súrodencov, stará sa o ich začlenenie a sprostredkúva ich požiadavky a potreby personálu, zúčastňuje sa skupín starších klientov, podieľa sa na kontrole šatstva príjmových a mladších klientov, môže byť kronikár, filmár, zodpovedný v sklade potravín a náradia, čítať literatúru s drogovou problematikou, telefonovať častejšie s rodinou a písať listy priateľom, mať vlastnú dekoráciu izby, posteľnú bielizeň, kozmetiku podľa vlastného výberu,  mať primeraný účes, bradu, posilňovať na náradí a chodiť behávať mimo areálu, chodiť na plaváreň. Môže dochádzať z komunity na denné štúdium alebo príležitostné brigády.

4. FÁZA – rehabilitačná – v dvanástom mesiaci, je zameraná na celkovú fyzickú a psychickú obnovu jednotlivca vedúcu k schopnosti postupného osamostatňovania sa, života mimo komunity, hľadanie zamestnania alebo intenzívnej prípravy na pokračovanie v štúdiu. Klient odchádza na dlhodobejšie priepustky, kde si overuje svoje schopnosti sebarealizácie, plnej zodpovednosti za seba a schopnosť adaptovať sa  na rodinné vzorce vzťahového konania bez narušenia vnútornej integrity a fixovaných nových spôsobov kontaktovania sa v sociálnom svete. Identifikuje problémové oblasti, ktoré môžu po odchode z resocializácie ohroziť jeho život v abstinencii a prežívanie zmysluplnosti nového spôsobu myslenia a správania.
Práva a povinnosti: plní si všetky povinnosti 1., 2. a 3. fázy, je členom samosprávy, kontroluje všetky nižšie fázy pri plnení povinností, zhodnocuje svoj vývin pred skupinou v porovnaní s prestupom do 2. fázy, môže chodiť  1x mesačne do mesta, do kina alebo do divadla, mať vlastný fotoaparát, ľubovoľnú kozmetiku a značkové oblečenie, jemný make-up, gel na vlasy.

Špecifiká 4.Fázy pre deti /maloletých a mladistvých/

Vo štvrtej fáze maloletých a mladistvých detí je zámerom konštruktívne zvládanie obdobia dospievania, vytváranie hodnotového systému a zmeny základných životných postojov vedúcich k osobnej zodpovednosti. Vzhľadom na možnosti odchodu na dlhodobejšie priepustky orientuje sa na utužovanie stabilizácie vzťahov v rodine a porozumenie mechanizmov  fungovania rodiny, prípadne i príprave na partnerstvo. Cieľom je i príprava na profesijný život, motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu a získavaniu kvalifikácie s dôrazom na uvedomenie si výhod vzdelávania sa k budúcemu umiestneniu sa na trh práce. Predpokladom ukončenia štvrtej fázy a prechodu do piatej fázy je schopnosť klienta akceptovať seba i iných, istý stupeň socializácie a zodpovednosti za svoje správanie a konanie.

5.FÁZA- reintegračná, v pätnástich mesiacoch resocializačného procesu klient stále viac času trávi mimo komunity, vytvára si podmienky na pracovné uplatnenie, bývanie, úpravu rodinných vzťahov, hľadá si formy zmysluplného trávenia voľného času, upevňuje si pozitívne návyky v prirodzenom prostredí. Ukončenie 5. fázy je spravidla podmienené nájdením si zamestnania s platnou pracovnou zmluvou alebo nástupom na denné štúdium, resp. kombináciou externého štúdia a zamestnania.
Práva a povinnosti: plniť si povinnosti všetkých fáz, priebežne sa starať o mladších členov komunity, zasahovať do života komunity, pomáhať personálu pri riadení komunity, dva týždne pred odchodom absolvovať skupinu s komunitou, na ktorej bude personál a komunita hodnotiť jeho schopnosti opustiť komunitu. Možnosť mať 1x týždenne voľno s vychádzkou do mesta, mať  u seba MP3 prehrávač, mobilný telefón, voľne disponovať s peniazmi.

Špecifiká 5. fázy pre deti /maloletých a mladistvých/

Vzhľadom na trávenie väčšieho času mimo komunity cieľom je ujasňovanie utvárania hodnotového systému a získavaní základných sociálnych a pracovných spôsobilostí. Program sa viac zameriava na prípravu na samostatný život, schopnosť plánovania, zodpovednosť a vytváranie si dospelých vzorcov správania, schopnosti zmysluplne tráviť voľný čas. Dôraz je kladený na profesijné smerovanie,  zvyšovanie fyzickej kondície a intenzívnu prácu s rodinou, kde sa rodina aktívne zapája do procesu prípravy na odchod zo strediska. Za hlavnú úlohu ukončenia liečby sa považuje uľahčenie normálneho vývoja a normalizácia vývinovej trajektórie. Obnovenie normálneho vývoja , ktorý drogová kariéra narušila a zdeformovala, teda úprava vzťahov v rodine ale tiež realistická perspektíva životného štýlu, vrátane miery abstinencie. Keďže ukončenie 5. fázy býva spravidla podmienené dosiahnutím veku dospelosti a samostatným rozhodnutím klienta, či zotrvá, alebo odíde zo strediska. Piata fáza je zameraná na intenzívnu prípravu klienta na život zodpovedajúci väčšine jeho vrstovníkov, ktorí nemajú závažné behaviorálne problémy.  Úspešné ukončenie piatej fázy determinuje schopnosť klienta dosiahnuť dostatočnú úroveň zrelosti a získanie istého stupňa imunity proti tomu, aby znovu upadol do vážneho užívania drog a antisociálneho správania.

 

4.5. REŽIM DŇA

 

6:00

 

budíček

6.15 – 7.00

rozcvička, kŕmenie zvierat

7.00 – 7.20

rajóny klienti, sedenie personálu

7.20 – 7.30

kontrola poriadku, odstránenie nedostatkov

7.30 – 8.00

raňajky

8.00 – 8.15

kávy, čaje, personál sedenie s najstaršími,

príprava na pracovku

   

8.15 – 12.00

 pracovná terapia (prestávka na desiatu)

12.00 – 12.45

Obed

12.45 – 13.30

obedňajšie voľno / sedenie personálu

13,30 – 16.00

rozdelenie, pracov.terapia (prestávka na olovrant)

16.00 – 17,30

kultúrny program, športový program, vzdelávanie, meeteng, tématická činnosť

17.30 – 18,00

večera

18.00 – 18.30

 

18,30 – 19,30

Denné stretnutie komunity

rajóny, sankcie, zvieratá

   

19,30 – 20.15

kontrola poriadku, odstránenie nedostatkov

20.30 – 21.30

osobné voľno,

 

21

22.00

Večierka

 

5.2 SANKCIE ZA PORUŠENIE REŽIMU

 

Sankcia môže platiť pre jedného klienta, skupinu klientov alebo pre celú komunitu. Druhy sankcií:

 • zákaz fajčenia,
 • zákaz pitia kávy,
 • zákaz prijímania telefonátov,
 • zákaz sledovania TV,
 • zákaz venovaniu sa svojej záujmovej čin. počas osobného voľno ( cvičenie, čítanie, ručné práce,...),
 • pracovná terapia aj počas osobného voľna,
 • služba v kuchyni dlhšia ako jeden týždeň,
 • funkcia gazdu dlhšie, ako jeden týždeň,
 • zákaz prijímania návštev,
 • zákaz komunikácie s jedným alebo viacerými  klientmi,
 • vylúčenie zo strediska.